Помощник-възпитателят – ценен ресурс в грижата, възпитанието и социализацията на децата от детските градини

Детската градина, като образователна институция, в която се осъществява обучението, възпитанието и социализацията на децата в наши дни е натоварена с високи обществени очаквания. Все по-често се говори за връзката между добрите образователни резултати и участието на децата в организирано предучилищно образование. В България има изградена предучилищна инфраструктура, която осигурява подходяща образователна среда. Участниците в образователния процес са децата, учителите и родителите, но един недооценен ресурс е помощник – възпитателя в детската градина. Чрез своите професионални задължения и присъствието им в живота на детето в детската градина те не само отговарят за поддържане на хигиената, но и подпомагат учителите при организирането на игри, обучение, хранене, разходки с децата. Екипната работа на учител и помощник –възпитател създава усещането за уют и спокойствие у децата, за да може всяко едно от тях да се чувства приобщено, защитено, обичано и насърчено в своето развитие. Настоящата статия представя някой възможности за оптимизиране на функционалните задължения на помощник – възпитателите, както и за развитие на професионалните им компетентности. Ефективното използване на този човешки ресурс би спомогнал за повишаване на качеството на образователния процес.