Обогатяваща речева комуникация в детската градина

Проектно-базираният подход обогатява образователните дейности в детската градина. По своята същност той е динамичен подход към педагогическата дейност. Той се определя като проектен, ако учениците работят активно за откриване, усвояване и представяне на новата информация. Те изследват самостоятелно, но в рамките на групата, различни проблеми, поставени от учителя, и по този начин постигат по-задълбочени знания. Известно е огромното влияние на заобикалящия свят върху развитието на детето. То води до разбиране на закономерностите в и взаимовръзките. В настоящата статия е представено изследване за формиране на компетентности в образователно направление "Околен свят" за това как прилагането на проектно-базирани уроци в учебно-познавателната дейност на децата от детската градина допринася за повишаване на ефективността на обучението им. Получените резултати потвърждават ефективността на този подход за насочване. Проектно-базираният подход в образователно-възпитателния процес в детската градина е доказано ефективна технология за формиране на компетентности и постигане на качествено образование.