Теоретичен модел за ангажиране на родители в образователния процес

Участието на родителите в учебния процес на техните деца е основен източник на подкрепа за подобряване на качеството на обучението и постиженията на учениците. Независимо дали става дума за деца от уязвими групи, или не, участието на родителите в преки практически дейности, свързани с учебното съдържание, с училищни събития и проекти, повишава доверието на учителите към родителите и обратното. Изгражда се доверителна връзка между родителите и учителите. Чрез въздействието й върху образователния процес в училище се повишават показатели като академични постижения, мотивация за учене и др. В настоящата статия се предлага теоретичен модел за изграждане на такива практически отношения с родителите. Направен е теоретичен преглед и анализ, характеризиран е примерен модел, направени са изводи и заключения.