Мултисензорният подход в обучението

Децата учат като получават информация чрез сетивата си. Мултисензорното обучение използва визуалните, слуховите, кинетичните и тактилните канали, за да подпомогне развитието на процеса на учене и психичните процеси. То трябва да се схваща като методика, като специфична визия за технология на обучение, която се базира на използването и стимулирането на различните сензорни системи не поотделно с оглед на тяхното самоцелно развитие, а паралелно, съвместно, на принципа на взаимозаменяемостта, компенсацията, кооперирането. В статията е разгледана същността на мултисензорния подход в обучението. Основен акцент е поставен върху сетивните системи, които служат на човека за възприемане на информация постъпваща от външната среда. Колкото повече сетива включим в процеса на учене, толкова повече се увеличава възможността, децата да запомнят и усвоят това, на което ги учим. Ученето става естествено, когато имат възможност да използват възможно най-много сетива.