Връзката на STE(A)M обучението и дигиталната компетентност на учителите

В статията се разглежда ролята на дигиталната компетентност на учителите и възможните начини за нейното повишаване чрез STEAM подхода. Посочени са примери и параметри, свързани с използване потенциала на цифровите технологии при прилагане на STEAM , в т.ч. развитие на знанията и уменията на педагозите от всички области на дигитална компетентност. Анализирано е анкетно проучване, направено сред 200 български учители относно отношението им към STEАM обучението и компетентностите, които се развиват чрез подхода.