Проучване знанията на учениците за българския спорт

Крайната цел на обучението по физическо възпитание в училищна възраст е достигане на хармонично развитие и физическо и психическо съвършенство, а очакваните резултати се постигат чрез формиране на компетентности в областта на физкултурната практика. За да бъде човек компетентен, той трябва да притежава определен обем от знания, умения и отношения, които са основни компоненти на учебното съдържание. Чрез статията се прави проучване върху наличните знания на учениците в областта на българския спорт. Използван е методът на педагогическите изследвания дидактически тест. Контингент на изследването са 88 ученици от гимназиалния етап на средната образователна степен от 7 училища в област Стара Загора. След статистическа обработка на данните получените резултати показват наличие на знания относно известните успешни български спортисти, но незначителни, неправилни и непълни познания относно най-значимите им спортни постижения. Информацията е придобита от различни източници – приоритетно от телевизионните спортни емисии.