Показатели, характеризиращи професионалната устойчивост на инженера с професионална квалификация „учител”

Терминът "професионална устойчивост" започва да придобива независим статут в педагогиката сравнително неотдавна - от средата на 80-те години на XX век. От този период професионалната устойчивост на учителя е обект на изследване от редица, най-вече руски учени. На основата на анализа на изследванията по проблема, направихме изследване на студентите, обучаващи се за инженер-учители. Тук са представени резултатите от изследване на показателите, характеризиращи професионалната устойчивост на инженер-учителя.