Редакционна колегия

Проф. д-р Тони Чехларова

Имейл:
toni.chehlarova@gmail.com
Член на екипа от:
април 08, 2020

Специалност:
Математика, Методика на обучението по математика

Научни интереси:
Научните приноси свързани с приложения на информационните технологии в образованието, внедряване на изследователски подход в училищното обучение по математика, изучаването на математика чрез изкуство, продължаващото развитие на учителите, форми за разпространение на педагогически идеи пред широка аудитория. Някои от разработените от нея образователни ресурси за развитие на дигитална и математическа компетентности са отличени с международни награди.

Публикационна активност:
Автор е на над 180 научни и научно-популярни статии и учебни помагала.