Редакционна колегия

Доц. д-р Ваня Божилова

Имейл:
v.bozhilova@fp.uni-sofia.bg
Член на екипа от:
януари 28, 2021

Специалност:
Педагогика, Андрагогия

Научни интереси:
Области на научни интереси: образование и обучение на деца и възрастни, методи на преподаване, развитие на умения за учене, екипна работа в образователните организации, валидиране на компетенции, придобити чрез неформално и самостоятелно учене

Публикационна активност:
Автор на две самостоятелни монографии: Обучение на възрастни. Концепции, методически насоки, практически решения (2017); Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните (2011).
Съавтор в 6 книги: Умения за самостоятелно учене у студентите. Емпирично изследване (2016); Формиране на умения за учене. Ръководство за преподавателя (2016); Портфолиото на преподавателя (2008); Интерактивността в учебния процес (или за рибаря, рибките и риболова) (2006); Магията на екипната работа (2006); Приключението учебен процес (ръководство за университетски преподаватели) (2006).