Редакционна колегия

Доц. д-р Стефка Динчийска

Член на екипа от:
април 08, 2020

Специалност:
Педагогика

Научни интереси:
Проблеми в областта на социалната педагогика, семейната педагогика, детската игра, образование без предразсъдъци, андрагогика.

Публикационна активност:
Тематиката на публикациите е в горепосочените области. Самостоятелни книги - 5; в съавторство - 14; статии и доклади - 46.