Редакционна колегия

Проф. д-р Вяра Гюрова дн

Имейл:
v.gyurova@fp.uni-sofia
Член на екипа от:
март 08, 2019

Специалност:
Андрагогия; Образователен мениджмънт

Научни интереси:
Андрагогия; Образователен мениджмънт; Образование по правата на детето; Интерактивно обучение; Екипна работа.

Публикационна активност:
Автор и съавтор на 15 монографии, от тях - 5 на чужди езици; 32 учебни пособия и ръководство - от тях 5 на английски език; 27 студии; 160 статии на бъл. ез. и 45 - на чужди езици, в т.ч. и в реферирании индексирани списания, вкл. SCOPUS и Web of Science