Редакционна колегия

Доц. д-р Елена Лавренцова

Член на екипа от:
април 08, 2020

Специалност:
философия, социология

Научни интереси:
Основните полета на нейния научен интерес са свързани със сферата на социологическото и философското знание - социология на образованието и социология на културата, история на философията, философия на образованието, философия на културата, социална политика, културология и мениджмънт на проекти в образованието.

Публикационна активност:
Имамняколко монографии (в т.ч. "Социология: обща теория", "Мултикултурализъм и образование", "Мениджмънт на проекти в образованието") и редица статии в научни списания, сборници от конференции и др.