Електронно списание "Педагогически форум"

Година трета (2015) / Брой втори

Л. С. Виготски за кризата в отношенията възрастен-дете през ранното детство Л. С. Виготски за кризата в отношенията възрастен-дете през ранното детство
Година трета (2015) / Брой втори
За правата на детето, лишено от родителска грижа в институцията „Дом” За правата на детето, лишено от родителска грижа в институцията „Дом”
Година трета (2015) / Брой втори
Модел за функциониране на рефлексивна технология в обучението по биология (9. – 12. Клас) Модел за функциониране на рефлексивна технология в обучението по биология (9. – 12. Клас)
Година трета (2015) / Брой втори
Влияние на дейностно ориентирания подход върху педагогическата компетентност на учителите Влияние на дейностно ориентирания подход върху педагогическата компетентност на учителите
Година трета (2015) / Брой втори
Потребности и изисквания на системата на здравеопазването към професионалната подготовка на рентгенови лаборанти Потребности и изисквания на системата на здравеопазването към професионалната подготовка на рентгенови лаборанти
Година трета (2015) / Брой втори
Избрани непараметрични методи за обработка на статистическите резултати от емпирични педагогически изследвания Избрани непараметрични методи за обработка на статистическите резултати от емпирични педагогически изследвания
Година трета (2015) / Брой втори