Детската градина и семействата на децата заедно по време на COVID-19

В статията се споделя реален опит за дистанционно взаимодействие и сътрудничество със семействата на децата в условията на пандемия.Споделени са интересни идеи, апробирани са различни форми, методи и средства, за да се поддържа "жива" връзката с децата и техните семейства. Поставен е акцент върху положителните ефекти, които могат да се откроят, за да не се допусне напрежение и тревожност в чувствата, мисленето и поведението на децата, родителите, учителите.