Специфика на самостоятелната работа като средство за формиране на професионална компетентност у студентите от специалност „Рехабилитатор“

Съвременното общество изисква от висшето медицинско училище да подготвя ново поколение здравни специалисти, които притежават знания, умения и компетентности, необходими за адекватно и бързо адаптиране към промените, настъпващи в сферата на общественото здраве и динамиката на пазара на труд. В условията на прехода към утвърждаването на нова образователна парадигма все по-сериозно място се отделя на целенасочената, добре планираната и организираната самостоятелна работа на студентите, която се приема и разглежда като ефективно средство за формиране на тяхната професионална компетентност. В това си качество, самостоятелната работа увеличава възможностите за избор, повишава адаптивността към променящите се условия на живот и работа, прави хората по-социални, по-мобилни, по-конкурентноспособни и по-мотивирани.