Час на класа – формиране на ключови компетентности с фокус върху гражданската отговорност, екологичното и здравно възпитание

Статията разглежда „Час на класа“ като време и място за възпитание, фокусирайки се върху гражданската отговорност, екологичното и здравното възпитание. В статията е направен анализ на Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. на МОН в Република България, в която се подчертава значимостта на тези образователни направления и е рамкирано тяхното прилагане. Представени са стратегии като проектно-базирано обучение, интерактивни методи, интеграция в учебните предмети и партньорства с общността за ефективно обучение. С цел проучване на използваните подходи и методи, и ключови компетентности, които се формират у учениците в „Час на класа“, както и за установяване на нуждата от допълнително обучение на учителите-класни ръководители е проведено анкетно проучване. В статията се разглеждат конкретни проблематики, подходящи за прогимназиален етап, включващи права и задължения на гражданите, устойчиво развитие, здравословен начин на живот. Статията цели да даде насоки на учителите-класни ръководители за пълноценно използване на възможностите на „Час на класа“ при формиране на ключови компетентности за развиване на социално отговорни и активни ученици.