Степен на усвояемост на типични за български език изрази от битовата лексика от чуждестранни студенти

Тази статия обсъжда до каква степен чуждестранните студенти медици са усвоили типични за български език изрази от битовата лексика по време на упражненията в университета. Предложено е проучване, което показва доколко е усвоен необходимият обем от разговорно-битови български думи и изрази и как тази особеност, респективно, забавя или забързва процеса на академична и социална адаптация на респондентите. Освен това са изведени полезни упражнения, които е препоръчително да се дават по време на занятията по български език.