Дигиталното предизвикателство пред образованието

Технологичните иновации, особено в областта на дигиталните технологии, заемат, безспорно, водещо място сред факторите, влияещи в най-голяма степен върху живота и образованието на 21 век. Благодарение на тях се променят моделът на образование и управлението на образованието на различните му равнища, характеристиките на учениците и техните нагласи за учене, образователната среда и процесът на обучение (методиката на обучение), учителите и изискванията към техните компетентности. Всички тези промени са сериозно предизвикателство към образованието и неговите субекти, провокирано от дигиталните технологии. Целта на автора е да коментира как и доколко образованието може да отговори на това предизвикателство.